\

Encyclopedia of Syriac chants

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
കന്തീശാ ആലാഹാ
Qandiśā alāhā (Trisagion in Syriac)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0020
Title Qandiśā alāhā (Kandiśā alāhā )
Category
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
 
Transalation in Malayalam

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟܘܿܢ ܘܫܒܲܚܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
ആറീം കാൽകോൻ ഉശബഹ് കൊല്ലേ അമ്മാ ലാലാഹാ ഹയ്യാ.

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ

ശുവ്‌ഹാ ലാവാ ഉലവ്റാ വല്റൂഹാ ദ്‌കുദിശാ

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ

മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ
Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text Courtesy: Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration in English
Translation (Malayalam)

Glossary

Aareem kaalkon ushabahu kolle ammaa laalaahaa hayyaa.

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn
ജനങ്ങളേ നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിയ്ക്കുവിൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ബാവായ്ക്കും പുത്രനും റൂഹാദ്‌ക്കുദിശായ്ക്കും സ്തുതി

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

Kandīšā = holy + alāhā = God

La+ Māyōsā = Immortal (God)

Hailsānā = mighty (God)

Māyōsā =Immortal/eternal (God)

Esrāham = Have mercy

Alayn = on us

Source:
Raza: The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana
in the Mar Toma Nasrani (Syro-Malabar) Church

Arranged and Edited by: Father Varghese Pathikulangara,CMI
A Publication of: Denha Services
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Text in Syriac

Syriac Text Courtsey - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration Guide

Available recordings

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video 34

2

Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi Video 30

3

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25j Allahu Akbar and Qandisa Hailsana, a comparison

4

Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22 Practice session, with incipits in Malayalam

5

Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22a Practice session, with incipits in English

6

Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19

7

Joseph J. Palackal Video 9

8

Joseph J. Palackal Video 9

9

K. O. Chacko Koythadathil Video 5c Trisagion in Greek and Syriac, for Good Friday

10

Fr. Charles Pyngot, C.M.I. Video 2a

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.