Encyclopedia of Syriac chants

ശൂഹാ ലാബാ
Suwha l’awaa (Commemoration hymn)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-00xx
Title Suwha l’awaa
Category  
Text  
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

 

Introduction

 

Transliteration (Malayalam)

 

Text in Syriac Translation
  Source: Dewaalayageethangal, pp 49.
Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

ക.പ: ശൂഹാ ലാബാ.... എമ്മേ ദാലാഹാ.
പാ: മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ല് ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ ശ് ലീ ഹാവു ദവുറാ ഉറഹ് മ്മാഉദീഹീദാ സല്ലാഉ ദ്നെഹവേ ശൈനാ ബവുറീസാ.
ക.പ: നേമ്മർ കൊല്ലേ...ദെസ്സ് കല്ലൽ.
പ : മറിയാ ഹൈൽസ്സാനാ അമ്മൻ മൽക്കൻ അമ്മൻ മലാഖേ വമ് അദ്റാനൻ ആലാഹേ ദ് യാക്കോബ്.
ക.പ : സ്ഓറേ....ത്ത്കീം എന്നോൻ.
പാ : അശ്ശൊദ് ക്ക്ദാമ്മാഉ ലെമ്പകോൻ ബ്സൗമ്മാ ഉബസ്സ് ലോസ്സാ ഉബസ്സ് വാസ്സാ ദ്നപ്‌ശാ ന്ന്റാഏവു ലമ്ശീഹാ ഉലാബുയി വൽ റൂഹേ.

Transliteration & Translation (English)

 

Transliteration Translation
Šūwhā lāwā u’law-ra wal-Ruha d’qudišā
Al mad-bah qudišā neh-we duk-rānā
Lawsulthā Mariyam emmē dalāhā
Min ālam wadamma l’ālam āmen wāmēn
Slāīhāwu daw-rā u’rahmawu dihīdā
Sallāwu d’neh-we šainā baw-rīsā
Nēmar kollē amā āmēn wāmēn
Dukrān Mār Thōmā al mad’bah qudišā
Am kēnē dan’sah u’sahdē des-kallal
Māryā hailsāna amman
Malkan amman w’alāhan amman
Wam’adrānan Alāhe d’yākōw
Sawrē am rawrbe ha škew al sawrāk
Kol’hōn anīdē d’wakyamtha šwīhthā
B’šuwhā th-kīm ennōn
Ašwōk dāmāwu lemb-kōn
B’sawma waslōsā u’waswāsā d’nap-šā
N’rāyēu lam’šīhā u’lāwūyi wal-ruhē
 

 

Transliteration Guide

 

Available recordings

 

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Sebastian Menachery Video 52g  

2

Rev. Dr. George Koyilparambil & choir Video 50 Bilingual rendition in Syriac and Malayalam

3

Bishop Joseph Kallarangatt Video 15b in three tunes

4

Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video 35  

5

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25d Melodies for solemn Mass and requiem Mass

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.