Encyclopedia of Syriac chants


Kuriyelaison (Litany)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0042
Title Kuriyelaison (Litany)
Category  
Sub Category
Liturgical Context  

Introduction

 

Syriac Text
Text Courtesy - Joseph Thekkadath Puthenkudy

Transliteration & Translation (English)

Transliteration Guide

Available recordings

Available resources

Qambel Maran Audio CD - Track # 19 Quryēlaisōn [Lord, have mercy]

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

\

Encyclopedia of Syriac chants

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
കന്തീശാ ആലാഹാ
Kandiśā alāhā(Trisagion in Syriac)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0020
Title Kandiśā alāhā
Category
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
Transliteration in Malayalam
Transalation in Malayalam

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟܘܿܢ ܘܫܒܲܚܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
ആറീം കാൽകോൻ ഉശബഹ് കൊല്ലേ അമ്മാ ലാലാഹാ ഹയ്യാ.

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ

ശുവ്‌ഹാ ലാവാ ഉലവ്റാ വല്റൂഹാ ദ്‌കുദിശാ

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ

മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ

കന്ദീശാ ആലാഹാ
കന്ദീശാ ഹൈൽസാനാ
കന്ദീശാ ലാ മായോസാ
എസ്രാഹം അലെയ്ൻ
Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text Courtesy : Joseph Tekkadath Puthenkudy

Transliteration in English
Translation (Malayalam)

Glossary

Aareem kaalkon ushabahu kolle ammaa laalaahaa hayyaa.

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn
ജനങ്ങളേ നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിയ്ക്കുവിൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ബാവായ്ക്കും പുത്രനും റൂഹാദ്‌ക്കുദിശായ്ക്കും സ്തുതി

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

Kandīšā = holy + alāhā = God

La+ Māyōsā = Immortal (God)

Hailsānā = mighty (God)

Māyōsā =Immortal/eternal (God)

Esrāham = Have mercy

Alayn = on us

Source:
Raza: The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana
in the Mar Toma Nasrani (Syro-Malabar) Church

Arranged and Edited by: Father Varghese Pathikulangara,CMI
A Publication of: Denha Services
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Text in Syriac

Syriac Text Courtsey - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Available resources

1.Trisagion Qandīšā alāhā - Pdf Handout (Translation and Notes By Dr. Joseph J. Palackal)

2.Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video 34

2

Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi Video 30

3

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25j Allahu Akbar and Qandisa Hailsana, a comparison

4

Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22 Practice session, with incipits in Malayalam

5

Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22a Practice session, with incipits in English

6

Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19

7

Joseph J. Palackal Video 9

8

Joseph J. Palackal Video 9

9

K. O. Chacko Koythadathil Video 5c Trisagion in Greek and Syriac, for Good Friday

10

Fr. Charles Pyngot, C.M.I. Video 2a

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants


കൊല്ലൻദശനെ
Kollan daśnē (Let us all offer)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0022
Title Kollan daśnē (Let us all offer)
Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

 

Introduction

The last two stanzas of Pange Lingua came to be treated as a separate hymn known as Tantum Ergo (the first two words of the penultimate stanza) and became the second chant for Benediction. The Syriac translation here incorporates a line, probably borrowed from one of the Syriac writers, as a trope on the word fides in the first of the two stanzas: “By it [faith] we sail as in a ship, in this sea which is turbulent”. (In retrospect, the time of the translation of this text was indeed a turbulent period in the history of the Syro-Malabar Church!). The Syriac text has several melodies. The melody included here is set to the 7-beat (3 + 4) Miśra cāpu tālam. Transcriptions of five other melodies can be found in Saldanha (1937:131-136).

 

Transliteration (Malayalam)

Source - Dewaalayageethangal, pp 62. Typset - Rosy Kurian & Sherin Joby

കൊല്ലൻദശനെ
ഇവിടെ പാട്ടുകാരെല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു

കൊല്ലൻ ദശ്നെ ന്ന് കാറേലുവേ, ഉനെസ്ഗോദ് മായോസ്സേ ല്ല് റാസ്സേ.
വദ് യാസ്സേക്കേ അത്തിക്ക്ത്താ, തെത്തല്ലക്ക് വദ്നഹ് ഹദത്താ.
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ മ്മ്ശമ്മലിയാ, ഹസ്സീറൂസ്സ് റെഗ്ശൈ പഗ്റാ.
ദ്ബാ റാദേനൻ അക് ദ് വെൽപ്പാ, ബ് ഹാൻ യമ്മാ സംഖീ ശ് ഗീശാ.
ശൂഹാ ഉശുൽത്താൻ ഉറുമ്റാമ്മാ, ലാബാ ഉലവുറേ ഹമ്പിവാ.
വൽറൂഹാ പാറേക് ലെത്താ, ശാവ്യാ അമഹോൻ തെശ്ബൊഹ്ത്താ.
ശൂ. 2. പാ. ലഹ് മ്മാ ദ് മിൻശ് മയ്യാ യൗത്ത് ല്ല് ഹോൻ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പൂ. പാ. ദീസ്സ് ബേകോൽ ഹലിയൂസ്സ് പൂനാക്കേ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പ. ന്ന് സല്ലേ... ല്ല് ആലം അൽമ്മീൻ.
പാ. ആമ്മേൻ.

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

 

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Kollan daśnē n’qarew lē w'nesgōd māyōţē l'rāzē .
Wad'yāţēqē atīqtā tethallaq bad'nāh hadata.
Haymānuţā m'śam'lyā hassīrūţ regśay pag'rā.
D'wā rādēnan ak dawelpa b'hān yammā sangī s’gīśā.
Śuwhā w'śulthān w'rūmrāmā l’awā w'lawrē hanbīwā.
Walruhā pāraqlēthā śāwyā amhōn teśbohtā.

Lahmā d’min śmayyā yawt l’hōn halleluyā,
Dīţ bē kōl hallyūţ punāqē halleluyā.

Let us all offer him gifts, O mortals, and adore the mystery.
The old covenant will vanish at the dawn of the new.
Faith fills up the deficiency of the organs of bodily sense.
By it we sail as in a ship, in this turbulent sea.
Praise, power, and exaltation to the Father and his beloved Son,
And to the Holy Paraclete; glory is due to them.

Thou hast given them the bread from heaven, hallelujah,
In which there is every sweetness of taste, hallelujah.

 

Transliteration Guide

 

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

 

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Syriac Translation Of the Benediction hymn Tantum Ergo. Second chant for Benediction. Sebastian Menachery Video 52b Unique melody

2

  Lonappan Arackal & team Video 51b  

3

  Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25-O  
4   Ammini John Anamthuruthil Video 48 A  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants


Kadkrew maaran

Details will be posted later...

\

Encyclopedia of Syriac chants


Kadqaayen

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-040
Title Kadqaayen
Category
Liturgical Context

 

 


Introduction

Syriac Text
Translitaration in (Malayalam)

Transliteration in (English)

 

Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthenkudy Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration Guide

Available recordings

Available resources

Aramaic Project Recordings:

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants


K’ţāwā rambā(The great book)
കടാവാ റമ്ബാ

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0012
Title K’ţāwā rambā (The great book)
Category Chants from Rāza
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

One of the solemn ceremonies in rāza is the gospel procession before the proclamation. This chant is part of the ceremony. The same text and melody is usually sung four times, each time with a different textual incipit.

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Dawrēś k'ţāwē kţiw alay (2).

K'ţāwā rambā daswarţē d'malkā m’śihā pārōqan
arbā sāprē d'ţedmurtā
B'hēl ruhā q’wa sep’rayhōn; matai lamhaymnē d'wayhūd
W’markos l'hānōn dawrōmē w’luqā lawnay āgewthōs
W'Yōhannān 1'appessāyē;
W'hāśā barbāpenyāţā
B'seprayhōn hā meţhangēn kad masqīn śuwhā
L'haylāk rambā māryā.

L'mebwad sewyānāk alāhā s’wēţ.

K'ţāwā rambā ….

In the beginning of the books it is written about me.

Holy book of glad news of the redeemer Christ the king,
Wrote those who were inspired;
Matthew for the believers among the Jews,
And Mark did it for those in Rome, Luke wrote for the Egyptians,
And John for the Church of Ephesians.
Lord, all people read this book
And meditate on thy word, proclaiming
Thy great glory and praising thee all over the world.

O God, I was pleased to do thy will.

Holy book of glad news ...

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

K. O. Chacko Koythadathil Video 5k

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.