Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ
കമ്പെൽ മാറൻ
Qambel māran (Receive O our Lord)

CMSI Ref Number (101-0014)
EC-0014
Title Qambel māran (Receive O our Lord)
Category Chants from the Services for the Dead
Sub Category Madrāśā (Didactic chant)
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.
Audio Snippet

Introduction

This madrāśā (didactic chant) from the short form of the Office for the Dead is sung in a solo-group format in which the celebrant sings the verses and the congregation repeats the first stanza as a refrain. Technically, the group is singing in ‘unison’, however, individual differences in the manner, extent, and place of subtle ornamentations are evident. Such differences are acceptable and even appreciated. Fr. Abel Periyappuram, CMI (1920-2001) played a significant role in the transition of the Syriac liturgy to Malayalam in the 1960s. His translations, especially of the chant texts of the liturgy of the Hours and funeral services, set to their original Syriac melodies, facilitated the continuity of this music tradition in South India.

Text in East Syriac
Transliteration (Malayalam)

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܢ ܩܘ݂ܪܒܵܢܵܐ
ܠܥܹܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܕܩܵܪܸܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ
ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
ܒܠܸܡܒܵܐ ܕܿܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܐ
ܟܹܐܢܹܐ ܓܒ݂ܲܝܵܐ ܢܘܿܚ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ
ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂
ܘܝܵܘܣܹܦ ܕܲܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ܘ ܫܠܝܼܚܹܐ
ܒܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܵܡܲܝܟ
ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

കമ്പെൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന
ല്ഏൽ ബശ്‌മയ്യാ ദ്‌കാറെവ് അവ്‌ദാക്
ബ്‌ഹയ്മാനൂസാ
ബ്‌ലെമ്പാ ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദാവാഹാസാ
കേനേ ഗ്‌വയ്യാ നോഹ് വവ്റാഹം
വിസഹാക് ഉയാക്കോവ്
ഉയൗസേപ്പ് ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദ്കാറെവ് ശ്ലീഹേ
ബ്‌ഗാവൂ എല്ലീസാ നേഓക് ക്‌ദാമയ്ക്
ഉനേഹ്‌വേ മ്‌കവ്‌ലാ
ല്‌വേസ് മൽകൂസാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Qambel māran hān qurbānā 1'el baśmayyā
d'qarew awdāk b'haymānuţā w'lembā dakyā.

Ak qurbānē d’āwāhāţā kēnē g'wayyā nōh
w'awrāhām w’ishāq w'yaqōw w'yāwsep dakyā.

Ak qurbānā d'qarew ślihē b’gāw ellīţā neōl
q’dāmayk w'nehwe m'qablā 1'wēţ malkuţā.

Receive, O Lord, this offering, Which thy servant offers with faith
And a pure heart, into the heaven above.

Like the offering of the patriarchs, Noah,
Abraham, Isaac, Jacob, and the chaste Joseph.

Like the offering which the apostles offered In the cenacle, let it enter before thee,
And let it be acceptable in thy kingdom.

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Marianne Thaila Video 24  
2 Dr. Joseph J. Palackal Video 57  
3 Fr. Mathew Mattam Video 62FF  
4 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 67  
5 Bishop Kallarangatt Video 15E  
6 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25  
7 Dr. Joseph J. Palackal Video 45  
8 Dr. Joseph J. Palackal Video 121  
9 Fr. George Plathottam Video 140  
10 Fr. George Plathottam Video 140C  
11 Dr. Joseph J. Palackal Video 162  
12 Dr. Joseph J. Palackal Video 167  
13 Fr. Abel CMI Video 11.7  
14 Fr. Abel CMI Video 11.8  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com