Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܐܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ

Āwdīnan mār (Words of Institution / Institution Narrative)

ആവ്ദീനൻ മാർ

 

CMSI Ref Number CMS-101-0069
Title Āwdīnan mār
Category
Text
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
Transliteration in Malayalam

ܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܘܼܟܪܵܢ ܚܲܫܹܗ ܕܲܒ݂ܪܵܟ ܐܲܝܟ ܕܐܲܠܸܦ ܠܲܢ܆ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ ܕܡܸܫܬܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܫܩܲܠ ܐܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܘܗܝ ܕܲܟܝܵܬܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܬܵܐ ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܘܵܬܵܟ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝܼ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܦܲܓܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟܘܿܢ ܡܸܬ݂ܩܨܸܐ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܬܵܚܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܲܟܘܿܠܘ ܡܸܢܹܐ ܟܠܟܘܿܢ܀
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܟܵܣܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܐ ܕܝܼܠܝ܆ ܕܲܕܝܵܬ݂ܹܩܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܸܬ݂ܐܫܸܕ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܸܫܬܵܘ ܡܸܢܹܗ ܟܠܟܘܿܢ
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝܼܢ ܐܲܢ݇ܬܘܿܢ ܒܫܹܡܝ܆ ܥܒ݂ܸܕܘ ܠܕܘܼܟܪܵܢܝ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬ݂܂

ആവ്ദീനൻ മാർ ദുൿറാനേ ദ്ഹശ്ശേ ദവ്റാൿ അയക് ദാലെപ് ലൻ. ബ് ലെലിയാ ദേൻ ഹാവ് മെശ്ത്ലെ്ം വാ ബേ ശ്ഖൽ ലഹമാ അൽ ഈദാവ് ദൿയാസാ വ്ഖന്ദീശാസാ വ്ആറീം അയ്നാവ് ലശ്മയ്യാ ല് വാസേ ദാവൂയ് മ്ശബെഹാ ഉബാറെക് † † † വഖ്സാ ഉയാവ് ല്തൽമീദാവ് വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് പഗ്റാ ദീൽ ദഹലാപയ്കോൻ മെസ്ഖ്സേ ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹ്താഹേ. സാവ് വകോൽ മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

ഉഹാകന്നാ ആപ് അൽ കാസാ ആവ്ദീ വ്ബറെക് † † † ഉയവ് ല്ഹോൻ വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് ദ്മാ ദീൽ ദദ്യാസേഖേ ഹദെതാ ദഹലാപ് സൻഗീയേ മെസെശെദ് ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹെതായേ: സാവ് വെസ്താവ് മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration (Malayalam)

Transliteration & Translation (English)

Transliteration Translation Glossary
Āwdīnan mār dukrānē d’haśśē d’awrākh akh dāllep lan;

b’lelyā dēn hāw d'meśthlem wā bēh,
śqal lahmā al īdāw dakhyāsā w’qandīśāsā,
w’ārīm aynāw laśmayyā l’wāsē dawūy m’śabehā;
u’bārekh † † † , waqsā, uyaw l’thalmīdāw w’emar:
hānā yīsāw pagrā dīl, dahlāpaykkōn mesqsē l’śūbqānā dahthāhē.
Saw wakhōl mennē kolakhōn.

AAMEN

U’hākhannā āp al kāsā, āwdī w’barekh † † †, u’yaw l’hōn w’emar:
hānā yīsāw dmā dīl dadyāthēqē hadethā,
dahlāp sangīyē meseśed l’śūbqānā dahethāhē.
Sāw wes´thāw mennē kolakhōn.
Wēmas meskanśīn athōn b’śem awed l’dukrān hādē dewdes
We celebrate, Lord, the memorial of the passion of your Son as he has commanded us;
That night during which he was betrayed,
he took bread in his pure and holy hands,
and raised his eyes toward heaven to his glorious Father;
and blessed † † † , and broke and gave to his disciples and said:
this is my body, which for you is being broken for the forgiveness of sins.
Take and eat from it, all of you.

AAMEN

And likewise also over the chalice, thanked and blessed † † † , and gave to them and said:
This is my blood of the new covenant,
which for many is being shed for the forgiveness of sins.
Take and drink from it, all of you.
Whenever you gather together in my name, do in memory which I have done.
Āwdīn + an = we celebrate,mār = Lord, dukrān = the memorial; hašše = of the passion d + brā + ak = of your Son; ah = as; dallep = he instructed; Lan =us; b’ + lelyā = the night dēn =then; haw d’ + mešthlemwā =when He was betrayed; qal = he took; lahmā = the bread al = in; īdāw + dakyāsā w’+ qandīšāsā= his pure and holy hands; w’+ārīm = and raised aynāw = his eyes; l’ + šmayyā = to heaven; l’ + wāsāk = towards; l’ + awūy m’šabahā = his glorious father w’ + bārek = and blessed; waqsā = and broke; yāw = gave; l’+ salmīdāw = to his disciples w’ + emmar = and said; hānā = this; īsāw = is; pag’rā = body; dil= my dahlāpaykōn = which for your sake; mesqase = is given up; l’ + šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins; saw = take; w’akōl = and eat; mennē = from it; kolhōn = all of you. w’ = hākannā = and similarly; p =also; al = over; kāsa = the chalice; āwdī == He gave thanks w’ + bārek = and blessed. w’yāw = and gave; l’ + hōn = to them; w’ + emmar = and said hānā = this; īsāw = is ; d’mā = the blood; dil = my; dadyāsēqē hadathā = of the new covenant dahlāp = which for the sake; sangīyē = of many; mesešed = is shed; l’šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins; saw =take; ešthāw = and drink; mennē = from it; kolhōn = all of you

Available resources

Aramaic Project Recordings

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Bishop Joseph Kallarangatt Video 15a

2

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25p

3

Rev. Dr. Jacob Vellian Video 6k

4

Rev. Dr. George Koyilparambil Video 50b
5 Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19
6 St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas Video 100
7 Fr/ Probus Perumalil Video 119
8 Fr Antony Sylvester Puthussery, CMI Video 102
9 Major Archbishop Cardinal George Alencherry. Video 144
10 Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19
11 Fr. Jose P. Kottaram Video 54K
12 Fr. George Plathottam. Video 70AC
13 Dr. Jacob Vellian Video 80U
14 Fr THOMAS KANJIRATHUMOOTTIL Video 88
15 Fr. Cyril Thayyil Chants Video 92
16 Fr. Augustine Kandathikkudyil Video 96
17 Fr. Cyril Thayyil Video 154
18 Bishop Joseph Kallarangatt Video 155
19 Fr. Cyril Thayyil Video 156
20. Fr. Varghese ( Saji) Mattathil Video 165-26
21. Bishop Thomas Tharayil Video 201

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com